سازمان برنامه و بودجه مجوز استخدام ۳ هزار پرستار را صادر کرد

مجوز استخدام ۳۰۰۰ پرستار از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شد.

به گزارش رخداد نیوز، سازمان برنامه و بودجه با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای استخدام ۳ هزار پرستار با اولویت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان موافقت کرد.