بزرگترین آسیب مدیریت روزمرگی و عدم توجه به آینده است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:بزرگترین آسیب مدیریت روزمرگی و عدم توجه به آینده است. سازمان علاوه بر کارکنان، باید مدیران و فرماندهان پویایی هم داشته باشد که آنها هم آینده را بشناسند.

به گزارش رخداد نیوز، دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در همایش روز رسته حقوق گفت: هر سازمانی باید پویا باشد و اگر این پویایی وجود نداشته باشد، به جلو نخواهد رفت و درجا می زند. اگر نوع تفکر سرایداری بر مدیریت ما حاکم باشد، سازمان های ما پویا نخواهد بود. شرط این پویایی سازمان، کارکنانی است که نسبت به آینده آگاه باشند.

وی افزود: بزرگترین آسیب مدیریت روزمرگی و عدم توجه به آینده است. سازمان علاوه بر کارکنان، باید مدیران و فرماندهان پویایی هم داشته باشد که آنها هم آینده را بشناسند. فرمانده هم باید ستاد قوی داشته باشد که اگر این ستاد قوانین و مقررات قوی داشته باشد، سازمان هم قوی تر خواهد بود به همین دلیل کسی باید در ستاد مشغول به کار شود که تجربه صف داشته باشد.

دریادار سیاری ادامه داد: بحث حقوقی در ارتش جمهوری اسلامی ایران باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، باید پرونده هایی که در بازرسی در خصوص مدیران و فرماندهان قرار دارد را آسیب شناسی کنیم، بسیاری از این پرونده ها به دلیل عدم آشنایی فرماندهان نسبت به مسائل حقوقی و قانونی است.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه کسانی که دچار مشکلات حقوقی شده اند به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات بوده است، تصریح کرد: امروز به دنبال تقویت مسائل حقوقی در ارتش هستیم تا فرماندهان ما این ضعف را نداشته باشند و مشکلات حقوقی برای آنها به وجود نیاید.